14. KAMP MLADIH INFORMATIČARA HRVATSKE
od 20. srpnja do 9. kolovoza 2004.

 

U Zadru je završetkom 2. termina završio i 14. Kamp mladih informatičara Hrvatske. Kamp je od 20. srpnja do 9. kolovoza u dva termina okupio 38 učenika osnovnih škola i 39 učenika srednjih škola.

Srednjoškolci su sudjelovali u radu devet radionica:

C
Predavač: Krešimir Malnar
Teme: povijest, varijable, tipovi podataka - integer, long, double, char, konstante, ulazne i izlazne funkcije, uvjetno grananje u programu, petlje, nizovi, stringovi, strukture, pokazivači, funkcije, argumenti, rad s datotekama
Pohvaljeni
: Nikola Adžaga, Mladen Borovina, Nikola Kovačević

C++/STL
Predavač: Frane Šarić
Teme: uvod u OOP, deklaracije, overloading, nasljeđivanje, vidljivost, virtualni članovi, apstrahiranje, template-i, namespace, iznimke, uvod u STL - kontejneri vector, list i set, iteratori, rješavanje raznih zadataka pomoću STL-a, neki složeniji algoritmi u STL-u
Pohvaljeni
: Igor Bonači, Boran Car, Leo Hatvani, Davor Prugovečki

VISUAL BASIC .NET
Predavač: Tomislav Bišćan
Teme: uvod u .NET, Visual Studio .NET, kontrola toka programa, objekti, Windows Forms, ASP.NET, ADO.NET, generiranje aplikacije
Pohvaljeni: Leo Hatvani, Marko Ivanković, Saša Vilić

JAVA
Predavač: Lada Rac
Teme: uvod u OOP, JVM, tipovi podataka, obrada iznimki, tokovi podataka, Collection Framework, niti, mrežno programiranje, applet-i, izrada projekta
Pohvaljeni: Ivan Krišto, Saša Vilić

C# .NET
Predavač: Mario Živić
Teme: uvod u OOP, CLR, tipovi podataka, obrada iznimki, tokovi podataka, Collection Framework, niti, mrežno programiranje, Windows Forms, izrada projekta
Pohvaljeni: Boran Car, Frane Roje, Saša Šteković

WORLD WIDE WEB
Predavač: Davor Bonači
Teme: osnovni principi rada web stranica, html - tablice, formulari, frameovi, meta tagovi, linkovi, mape, css - selektori, svojstva, klijentsko i serversko programiranje, javascript, php
Pohvaljeni: Boran Car, Ivan Krišto, Tomislav Sabljić

LINUX
Predavač: Davor Bonači
Teme: povijesni razvoj operativnih sustava, korisnici u Linuxu, datotečni sustavi, rad s procesima, primjena Linuxa na informatičkim natjecanjima, skripte, mreže - razvoj, TCP/IP, arhitektura, mrežna oprema, pristup Internetu, sigurnost u Linuxu, prava pristupa datotekama
Pohvaljeni: Ivan Krišto, Frane Roje, Davor Sutić, Saša Vilić

ALGORITMI početni
Predavač: Ivan Sikirić
Teme: grafovi - šetnja, put, ciklus, stablo, dfs i bfs - primjene, dijkstra, prim i kruskal, heap - potreba, primjene, operacija, heapsort, divide and conquer, binary search, mergesort, dinamičko programiranje, fibonnacijevi brojevi, rekurzija, knapsack
Pohvaljeni: Boran Car, Ivan Krišto, Saša Vilić

ALGORITMI napredni
Predavač: Zvonimir Bujanović, dipl. ing.
Teme: topološko sortiranje, artikulacijske točke, bellman-ford, dijkstra, floyd-warshall, minimalno razapinjuće stablo, knuth-morris-pratt, logaritamska struktura, prebrojavanja, divide-and-conquer, matching/network flow
Pohvaljeni: Igor Bonači, Davor Prugovečki

 

Posebna je radionica organizirana za članove reprezentacije koja će zastupati Hrvatsku na 16. Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi (Atena, rujan 2004.). Njih su se petorica (četiri člana reprezentacije Luka Kalinovčić, Lovro Pužar, Luka Donđivić i Davor Jerbić, te prva rezerva Grgur Petric-Maretić) svakodnevno pripremali pod stručnim vodstvom dr. Igora Urbihe, prof., Krešimira Malnara, i bivših olimpijaca Zvonimira Bujanovića, dipl. ing., Frane Šarića, Marija Živića, Davora Bonačija i Ivana Sikirića, kako bi na Olimpijadi postigli što bolji rezultat.

Na završnoj večeri održanoj 8. kolovoza u prostorima Srednjoškolskog đačkog doma, našeg ovogodišnjeg domaćina, podijeljena su priznanja, pohvale i zahvale sudionicima ovog termina, te svima ostalima koji su pomogli u realizaciji ovog programa HSIN-a.

 

U Zadru, 9. kolovoza 2004.
 

Organizator KAMPA 2004
Ivo Šeparović, dipl. ing.