PISAÈ PO METALU

 

 

Željko Koliæ, Rijeka

Ureðaj za pisanje po metalu omoguæuje pisanje po metalu naponom od 3V i strujom od 10 A, na naèin da grafitna elektroda topi metal i tako ostavlja neizbrisive tragove.